Terapevtski delovni dogovor

Terapevtski delovni dogovor je dokument, ki ga podpiševa terapevtka in klient/-ka znotraj prvih treh individualnih ali skupinskih srečanj in simbolično predstavlja zavezo temu terapevtskemu procesu.

Spoštovani,

pred vami je dokument, ki določa formalni okvir terapevtskega procesa. Prosim, da ga pazljivo preberete in podpišete ter shranite, ker ga boste morda želeli še kdaj pozneje prebrati. Za dodatna vprašanja sem vam na voljo.

ZAUPNOST

1. Vsebine terapevtskih pogovorov so strogo zaupne. Kot član terapevtske skupine se zavežete, da o dogajanju na skupinah ne boste govorili izven skupin. To velja tudi po tem, ko obravnavo zaključimo.

Na podlagi etičnega kodeksa psihoterapevtske in zdravniške stroke sem dolžna prelomiti obljubo zaupnosti v naslednjih primerih:

– če presodim, da ste v nevarnosti ali je v nevarnosti kdo drug, sem dolžna obvestiti pristojne organe. V tem primeru vas bom s svojo odločitvijo predhodno seznanila.
– če gre za sum zlorabe otroka.
– če je bilo ali bo izvršeno kriminalno dejanje.

2. Načelo zaupnosti velja tudi za vas, če uporabim primer iz svojega življenja.

3. Poklicna molčečnost zavezuje tudi moje supervizorje in vaša identiteta v superviziji ostaja zakrita.

SREČANJA

1. Tako terapevtka kot klient se obvezujeva, da bova redno prihajala na srečanja. Izjema so le bolezni in druge urgentne okoliščine. Če ne morete priti na srečanje, me obvestite vsaj 48 ur prej, da poiščeva ustrezen nadomesti termin. Če na srečanje ne pridete in me o tem niste 48 ur vnaprej obvestili, sem vam dolžna zaračunati za rezerviran termin.

2. Cena posameznega srečanja je ____ EUR. 

3. Srečanje traja 45 minut za individualno oz. 90 minut za skupinsko terapijo. Prosim, prihajajte točno, saj v primeru zamude podaljšanje največkrat ni možno.

ZAKLJUČEK TERAPIJE

V primeru, da razmišljate o zaključku ali premoru od terapije, mi prosim dovolite, da sem del tega procesa in se z menoj o tem pogovorite, saj je zelo pomembno, da obravnavo strokovno zaključiva.

SPLOŠNO

Cena storitev se lahko spremeni največ enkrat v koledarskem letu. V tem primeru vas bom obvestila vsaj mesec dni prej.

Čeprav sem po izobrazbi in izkušnjah zdravnica, zdravniških storitev v okviru psihoterapevstkega dela ne opravljam. Če ste že vključeni v psihiatrično ali drugo zdravniško obravnavo, jo nadaljujte tudi po začetku psihoterapevtskega procesa.

Morda vam bom predlagala pregled ali obravnavo pri zdravniku, če bom ocenila, da bi vam koristila. Vaša izbira in odgovornost je, ali boste ta nasvet upoštevali.

V interesu varovanja terapevtskega odnosa daril ne smem sprejemati.

V ____________________________, dne _________________
Podpis klientke/ klienta: ____________________________
Podpis terapevtke: _________________________________

SOGLASJE O PRIDOBIVANJU IN OBRAVNAVI OSEBNIH PODATKOV

Ker pri psihoterapevtski obravnavi terapevti in klienti prihajamo v stik z občutljivimi osebnimi podatki, izpostavljam nekaj za vas pomembnih informacij:

O psihoterapevstkem procesu kot izvajalka dejavnosti vodim pisne zapiske, s pomočjo katerih spremljam, načrtujem in izvajam psihoterapijo.

Pridobljeni podatki se hranijo na varnem mestu v mojih poslovnih prostorih v Ljubljani.

Vsebine, ki jih obravnavamo na terapevtskih srečanjih, so zaupne narave, kar pomeni, da jih brez soglasja klienta ali drugega, zakonsko opredeljenega razloga ne delim z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami.

Zakonsko opredeljene izjeme za prekinitev moje molčečnosti so: utemeljen sum, da bo klient ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje druge osebe, in utemeljena zahteva sodišča za posredovanje informacij.

Občasno se o svojem delu pogovarjam s supervizorjem oziroma supervizijsko skupino. To je en od pogojev za moje strokovno delo in prispeva k varni in ustrezni obravnavi klienta. Vsi strokovnjaki so, kot jaz, zavezani etičnemu kodeksu in molčečnosti, naši pogovori pa so anonimizirani.

V primeru moje smrti ali pojava moje poslovne nesposobnosti bodo osebni podatki, potrebni za vzpostavitev stika (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov), posredovani pooblaščeni osebi, ki je zavezana molčečnosti, in sicer izključno z namenom obveščanja o izrednem dogodku (moja smrt ali moja poslovna neposobnost) in dogovora o uničenju ali posredovanju podatkov klientu. Pooblaščena oseba pred pojavom navedenih izrednih dogodkov nima dostopa do teh podatkov, seznanjena je samo z lokacijo njihove hrambe.

Osebni podatki, navedeni na računu za izvedene storitve, so vidni podjetju, ki skladno s pogodbo zagotavlja računovodske storitve.

Na podlagi vaših podatkov se ne izvaja avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

Pod pogoji Uredbe EU in Zakona o varovanju osebnih podatkov imate pravico, da zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris, omejitev obdelave ali prenosljivosti podatkov.

Podatki, pridobljeni v psihoterapiji, se hranijo 5 let po zadnjem srečanju, nato se uničijo.

To soglasje lahko klient kadar koli prekliče ali spremeni, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov pri upravljalcu, pogodbenem obdelovalcu ali uporabniku je možno vložiti inšpekcijsko prijavo ali pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

V ____________________________, dne _________________
Podpis klientke/ klienta: ____________________________
Podpis terapevtke: _________________________________